Privacyverklaring

Houtbouw Liessel B.V., gevestigd aan Dragonder 39 5555 XZ  Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dragonder 39
5555 XZ  Valkenswaard
040-2018196
info@houtbouwliessel.nl 
https://www.houtbouwliessel.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Houtbouw Liessel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers;
 • geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • woonbehoeften.
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Houtbouw Liessel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • nummer identiteitsbewijs;
 • geldigheid identiteitsbewijs.
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Houtbouw Liessel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Houtbouw Liessel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst of conform het fiscaal recht.
   

Geautomatiseerde besluitvorming
Houtbouw Liessel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houtbouw Liessel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Houtbouw Liessel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke fiscale bewaarplichten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van personeel: tot maximaal 2 jaar na einde dienstverband, afhankelijk van afwikkeling uitkering kan dit 10 jaar zijn.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer, id bewijs, ziekteverzuimgegevens.

Persoonsgegevens sollicitanten: maximaal 4 weken, tenzij toestemming gevraagd om langer te bewaren.
Gegevens: curriculum vitae, personalia, contactgegevens.

Persoonsgegevens welke nodig voor het voeren van een correcte financiële administratie en te voldoen aan de regels van de belastingdienst: 7 jaar.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer, wka-gegevens, id bewijzen.

Persoonsgegevens van klanten: 10 jaar na oplevering van het project.
Gegevens: personalia, contactgegevens, bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens van potentiële klanten: 2 jaar.
Gegevens: personalia, contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Houtbouw Liessel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houtbouw Liessel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houtbouw Liessel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Houtbouw Liessel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houtbouw Liessel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houtbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houtbouw Liessel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Versie 23 mei 2018

left right